ලෝකයේ වඩාත්ම ශාපලත් ස්ථාන 10!

Berry Pomeroy Castle, Totness මෙම 14 වන ශතවර්ෂයේ බලකොටුව සමඟ සම්බන්ධ වූ පුරාවෘත රාශියක් තිබේ. එය ශාප ලත් බවට ඉතා ප්‍රකට වී ඇත. එහි ජනප්රිය කාන්තා අවතාර 2ක් ගැන සඳහන්ය. ඒ...

ශ්‍ර‍ී ලංකා පැරණි අධ්‍යාපන ව්‍යුහය

ලංකාවේ පැරණි අධ්යාපන ව්යුහය ප්රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විතය. 1. ප්රාථමික අධ්යාපනය 2. ද්වීතියික අධ්යාපනය 3. තෘතියික අධ්යාපනය ප්රාථමික අධ්යාපනය ළමයකුට මුලින්ම ලැබෙන විධිමත් අධ්යාපනය ප්රාථමික අධ්යාපනයයි. ප්රාථමික අධ්යාපනයේදී භක්ෂුන් මැදිහත් නොවීය. ගිහියන් ඊට මුල් විය. පැරණි ලංකාවේ...

හෙමින් සැරේ පියා විදා… සුමුදු සයනේ සිනිඳු ඇතිරිල්ලෙන්…

1971 කැරැල්ල හෙවත් තරුණ පිබිදීමට සමගාමීව ශ්රී ලාංකේය සිනමාවේද එබඳුම විප්ලවීය වෙනස්කම් රැසක් සිදු විය. 1974 ජනවාරි 24දා තිරගත වු අහස් ගව්ව චිත්රපටය ඊට අඩිතාලම සපයයි. එවකට රැකියා විරහිත තරුණ පරම්පරාව...