සීයා කෙනෙක් කුඹුරේ ඉඳන් පිට්සා හදල අනාථ දරුවන් 100කට කන්න දුන්න හැටි.

0
878

මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. එකතරා ගම්බද ප්‍රදේශයක ඉන්න සීයා කෙනෙක් තමන්ගේ වත්තේ ඉඳගෙන යෝධ පිට්සා රොටියක් හදනවා. එයා ඒක ඉතා රසට හදනවා විතරක් නෙමෙයි අසරණ අනාථ දරුවන් 100 දෙනෙකුට කන්න දෙනවා.

ඔබේ අදහස මෙතන ලියන්න..